Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, ilan.gov.tr üzerinden yaptığı açıklamada İnegöl Devlet Hastanesi'nde bulunan kantinin 2 yıl süreyle kiralanacağını duyurdu. Hastaneye ait 217.80 mertre kare olan kantinin, 2 yıl süre ile kiraya verileceği açıklandı.

İhale ve teklif açma tarihi 10 Temmuz 2024 saat 14:00 olarak belirtildi.

İnegöl'de alacak verecek meseli cinayetle bitti İnegöl'de alacak verecek meseli cinayetle bitti

T. C.
BURSA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İHALE İLANI

1)İhale konusu iş: Mülkiyeti Hazineye ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bursa İnegöl Devlet Hastanesi olarak Sağlık Bakanlığına tahsisli taşınmazın Hizmet Binasında bulunan 61,80 m2 kapalı alan (25,80 m2 kapalı imalat alanı, 36,00 m2 kapalı kullanım alanı) ve 156,00 m2 üstü kapalı açık kullanım alanı olmak üzere toplamda 217,80 m2 ticari alan ve idarenin belirleyeceği alanlarda konulacak 2 adet sıcak/soğuk yiyecek/içeçek otomat makinesi kurulumu olarak 2 (iki) yıl süre ile kullanılması işi.
2) İhale Usulü: Söz konusu kantin ihalesi 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
3) Kantin-Kafeterya ve Büfe Kiralama İhalesi:

 1. İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat: 10/07/2024 Çarşamba günü Saat: 14:00
 2. Kira Tespit Komisyonunca Kantin için belirlenen 
 • 1 yıllık Muhammen Bedel: 1.887.948,00 TL (BirMilyonSekizYüzSeksenYediBinDokuzYüzKırkSekizTürkLirası)
 • Geçici Teminat (% 30): 566.384,40 TL (BeşYüzAltmışAltıBinÜçYüzSeksenDörtTürkLirasıKırkKuruş)
 1. Kantin Alanı: 217,80 m2 ticari alan ve idarenin belirleyeceği alanlarda konulacak 2 adet otomat makinesi
 2. Tekliflerin Sunulacağı Yer: Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi
 3. İhalelerin Yapılacağı Yer: Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

 1. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Mali Hizmetler Birimine ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Kiralama Birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.
 2. Geçici Teminat; Kantin ticari alanı için belirlenen tahmini bedelin en az % 30’u oranında 566.384,40 TL (BeşYüzAltmışAltıBinÜçYüzSeksenDörtTürkLirasıKırkKuruş), Bursa İnegöl Devlet Hastanesinin Halk Bankası Bursa şubesi IBAN: TR86 0001 2009 2780 0005 0001 38 no’lu hesabına yatırılan makbuz/dekont veya 2886 sayılı Kanunun 26’ıncı ve 27’inci maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu. (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.) “Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilemez.”
 3. Banka Referans Mektubu. İhale ilan tarihinden sonra temin edilmiş, tahmin edilen ihale bedeli kadar, kullanılmamış nakit veya teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Referans mektubu; tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden, çift imzalı ve teyitli olmalıdır. Referans Mektubuna ait Teyit Belgesi mutlaka bulunmalıdır.) ticari geçmişi olduğunu belgelendirecektir.
 4. İdaremizce dosya teslimi esnasında yapılacak sorgulama ile Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerinin taşınmazlarının kiralanması veya kullanılması nedeniyle oluşmuş, vadesi geçmiş kira borcunun bulunması veya bundan dolayı dava sürecinin devam etmesi durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 5. İhaleye katılacak istekliler, ihale tarihi itibari ile son 5 yıl içinde, muhammen bedelin % 50’ sinden az olmamak üzere kamu veya özel sağlık kuruluşlarında bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış ve tamamlamış olmalıdır. Tamamlamış olduğuna dair gerekli belgeleri ihale dosyasının içinde sunmalıdır.
 6. Dokümanın Alındığına Dair Makbuz. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin ve doküman makbuzunun bir nüshası ilgili alanı imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir.
 7. Yer Gördü Belgesi. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane İdaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir.
 8. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti ve Fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise Vergi Kimlik Numarasını Gösterir Belge.
 9. Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak) e-devlet sistemi üzerinden alınan belge de kabul edilecektir.
 10. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;
 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan/davet veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan/davet veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 1. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.
 2. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dâhil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği e-devlet üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul edilecektir.
 4. Gerçek kişilerden; e maddesinde belirtilen iş kollarına ilişkin resmi kurumlardan alınmış Ustalık Belgesi veya Diploması. Bu belge olmadığı durumda iş koluna ait İş yeri Açma Belgesi.
 5. Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili evrak.
 6. Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantin Odasından ihalenin ilk ilan/davet tarihinden sonra alınmış Mesleki Faaliyetten Men Olmadığını veya Mesleki Faaliyetinin Devam Ettiğini Gösteren Belge,
 7. İlk ilan/davet tarihi itibarı ile Vergi Dairesine Borcunun Bulunmadığına Dair Belge.(İlk ilan/davet tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan/davet ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
 8. İlk ilan/davet tarihi itibarı ile SGK Borcunun Bulunmadığına Dair Belge.(İlk ilan/davet tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan/davet ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
 9. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
 10. İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.
 11. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
 12. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
 13. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (YüzTürkLirası) karşılığı, şartname bedeli Bursa İnegöl Devlet Hastanesinin Halk Bankası Bursa şubesi IBAN: TR86 0001 2009 2780 0005 0001 38 no’lu hesabına yatırılarak Satınalma Biriminden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.
 14. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Editör: Süper Kanal TV