Özellikle Türkiye’de birçok kişi evini genişletmek, balkonunu dış koşullardan korumak, alandan tasarruf sağlamak veya başka sebepler ile cam balkon kapatma işlemini tercih ediyor. Yargıtay zaman zaman komşular arasında gerilemede neden ola bu konu hakkında emsal bir karara imza atarak evlerinde bu işlemi gerçekleştirenlere kötü haberi verdi.

456.jpg

BU İZNİ ALMAK ŞART!

Balkonlar, binaların dış cephelerine taşan yapı unsurları olduğundan, diğer iç mekanlardan farklı olarak kabul edilir ve genellikle binanın ortak alanları olarak kabul edilir. Bu nedenle, balkonlarda yapılan tadilat veya değişiklikler için apartmandaki kat maliklerinin beşte dördünün yazılı iznini almak gerekmektedir. Bu izin alınmadan yapılan tadilatlar, yani cam balkonların eklenmesi gibi değişiklikler, kaçak yapı olarak değerlendirilmektedir.

CAM BALKON YAPTIRANLAR YANDI

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2015/6244 Esas ve 2016/2299 numaralı karar ile milyonlarca kişi tarafından tercih edilen cam balkonlar hakkında aldığı emsal kararı açıkladı.

Yargıtay’dan konuya ilişkin alınan kararda şu ifadelere yer verildi;

İnşaat ikinci çeyreğe zayıf başladı İnşaat ikinci çeyreğe zayıf başladı

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıya ait 42 numaralı bağımsız bölümde projeye aykırı olarak kapatılan açık balkonun eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19.maddesinin birinci fıkrasında kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecbur olduklarının altı çizildi. İkinci fıkrada ise kat maliklerinden birinin bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yapılamayacağı belirtildi.

BALKON İLE MUTFAĞI KATTI!

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporu içeriğinden; davalıya ait bağımsız bölümün mutfağa bağlantılı balkonunun mutfakla balkon arasındaki kapı, pencere ve duvarının kaldırılarak mutfakla birleştirildiği, balkonun PVC malzemeyle kapatıldığı anlaşılmaktadır.

5466.jpg

Bilirkişinin yerinde saptadığı sistem, Yargıtay uygulamalarında da kabul edildiği gibi sabit eser niteliğinde olup bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan yapılamaz. Balkonu kapatma malzemesinin saydam (cam) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması ya da tek parçadan ya da birkaç parçadan oluşması, bina statiğini etkilememesi, çevreye zarar vermemesi sonucu değiştirmez.

CAM BALKON ESKİ HALİNE GETİRİLECEK

Saptanan bu durum karşısında balkonun projeye aykırı olarak kapatılması nedeni ile eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, balkonun daire içine alınmak sureti ile kullanılmasının ruhsata tabi olmadığı, anataşınmazdaki kat maliklerinin %90'ının aynı yöntemle değişiklik yaptığı, değişikliğin diğer maliklere zarar vermediği ve ana yapının statiğini tehlikeye maruz bırakacak nitelikte olmadığı gerekçeleri ile talebin reddine karar verildi.

Kaynak: kamusonhaber